Brand: Sun Ten Formulas

Gui Zhi Wu Wu Tang 100 gm


In Stock

$19.60
Adding to cart… The item has been added

Product Description

Cinnamon Five Herb Combination Granules / Gui Zhi Wu Wu Tang

Item: 228

Ingredients

Cinnamon twig (gui zhi), Platycodon root (jie geng), Scute root (huang qin), Raw rehmannia root (sheng di huang), Hoelen fungus (fu ling).