Brand: Evergreen Classic Formulas

Ba Wei Di Huang Wan (Gui Fu Di Huang Wan, Fu Gui Di Huang Wan) 100 c


In Stock

Clinic Approval Needed

Adding to cart… The item has been added

Product Description

Ba Wei Di Huang Wan (Gui Fu Di Huang Wan, Fu Gui Di Huang Wan) - Capsules (100 count)

Rehmannia Eight Formula

Subcategories & Applications

  • Tonic Formulas

Ingredients

  • Shu Di Huang (Radix Rehmanniae Prep), 29.6%
  • Shan Yao (Rhizoma Dioscoreae), 14.8%
  • Shan Zhu Yu (Fructus Corni), 14.8%
  • Fu Ling (Poria), 11.1%
  • Mu Dan Pi (Cortex Moutan), 11.1%
  • Ze Xie (Rhizoma Alismatis), 11.1%
  • Rou Gui (Cortex Cinnamomi), 3.7%
  • Fu Zi (Zhi) (Radix Aconiti Lateralis Prep), 3.7%