Brand: Evergreen Classic Formulas

Ba Zheng San 100 c


In Stock

Clinic Approval Needed

Adding to cart… The item has been added

Product Description

Ba Zheng San - Capsules (100 count)

Dianthus Formula

Subcategories & Applications

  • Damp-Dispelling Formulas

Ingredients

  • Qu Mai (Herba Dianthi), 11.5%
  • Bian Xu (Herba Polygoni Avicularis), 11.5%
  • Che Qian Zi (Semen Plantaginis), 11.5%
  • Gan Cao (Rx/Rz Glycyrrhizae), 11.5%
  • Zhi Zi (Fructus Gardeniae), 11.5%
  • Mu Tong (Caulis Akebiae), 11.5%
  • Da Huang (Rx/Rz Rhei), 11.5%
  • Deng Xin Cao (Medulla Junci), 8%
  • Hua Shi (Talcum), 11.5%