Brand: Evergreen Classic Formulas

Gui Pi Tang 100 c


In Stock

Clinic Approval Needed

Adding to cart… The item has been added

Product Description

Gui Pi Tang - Capsules (100 count)

Ginseng & Longan Combination

Subcategories & Applications

 • Tonic Formulas

Ingredients

 • Ren Shen (Rx/Rz Ginseng), 9.7%
 • Bai Zhu (Rhizoma Atractylodis Macro), 9.7%
 • Fu Ling (Poria), 9.7%
 • Suan Zao Ren (Semen Ziziphi Spinosae), 9.7%
 • Long Yan Rou (Arillus Longan), 9.7%
 • Huang Qi (Radix Astragali), 9.7%
 • Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis), 9.7%
 • Yuan Zhi (Radix Polygalae), 9.7%
 • Mu Xiang (Radix Aucklandiae), 4.8%
 • Zhi Gan Cao (Rx/Rz Glycyrrhizae Prep), 4.8%
 • Sheng Jiang (Rz Zingiberis Recens), 6.5%
 • Da Zao (Hong) (Fructus Jujubae), 6.5%