Brand: Evergreen Classic Formulas

Jin Suo Gu Jing Wan 100 g


In Stock

Clinic Approval Needed

Adding to cart… The item has been added

Product Description

Jin Suo Gu Jing Wan - Granules (100g)

Lotus Stamen Formula

Subcategories & Applications

  • Astringent Formulas

Ingredients

  • Sha Yuan Zi (Semen Astragali Comp), 20%
  • Qian Shi (Semen Euryales), 20%
  • Lian Xu (Stamen Nelumbinis), 20%
  • Lian Zi (Semen Nelumbinis), 20%
  • Mu Li (Concha Ostreae), 10%
  • Long Gu (Os Draconis), 10%

Note: This formula has the herb, Mu Li (Concha Ostreae), which is a mollusk shellfish.