Brand: Evergreen Classic Formulas

Liu Wei Di Huang Wan 100 c


In Stock

Clinic Approval Needed

Adding to cart… The item has been added

Product Description

Liu Wei Di Huang Wan - Capsules (100 count)

Rehmannia Six Formula

Subcategories & Applications

  • Tonic Formulas

Ingredients

  • Shu Di Huang (Radix Rehmanniae Prep), 32%
  • Shan Zhu Yu (Fructus Corni), 16%
  • Shan Yao (Rhizoma Dioscoreae), 16%
  • Mu Dan Pi (Cortex Moutan), 12%
  • Fu Ling (Poria), 12%
  • Ze Xie (Rhizoma Alismatis), 12%