Brand: Evergreen Classic Formulas

Ming Mu Di Huang Wan 100 g


In Stock

Clinic Approval Needed

Adding to cart… The item has been added

Product Description

Ming Mu Di Huang Wan - Granules (100g)

Rehmannia Vision Formula

Subcategories & Applications

 • Tonic Formulas

Ingredients

 • Shu Di Huang (Radix Rehmanniae Prep), 18.3%
 • Shi Jue Ming (Concha Haliotidis), 9.1%
 • Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis), 6.8%
 • Ze Xie (Rhizoma Alismatis), 6.8%
 • Shan Zhu Yu (Fructus Corni), 9.1%
 • Mu Dan Pi (Cortex Moutan), 6.8%
 • Shan Yao (Rhizoma Dioscoreae), 9.1%
 • Bai Shao (Radix Paeoniae Alba), 6.8%
 • Fu Ling (Poria), 6.8%
 • Ju Hua (Flos Chrysanthemi), 6.8%
 • Gou Qi Zi (Fructus Lycii), 6.8%
 • Ji Li (Fructus Tribuli), 6.8%

Note: This formula has the herb, Shi Jue Ming (Concha Haliotidis), which is a mollusk shellfish.