Brand: Evergreen Classic Formulas

Qi Bao Mei Ran Dan (Wan) 100 c


In Stock

Clinic Approval Needed

Adding to cart… The item has been added

Product Description

Qi Bao Mei Ran Dan (Wan) - Capsules (100 count)

Seven Treasures Formula

Subcategories & Applications

  • Tonic Formulas

Ingredients

  • Zhi He Shou Wu (Radix Polygoni Multiflori Praeparata), 42.1%
  • Niu Xi (Huai) (Radix Achyranthis Bidentatae), 10.5%
  • Fu Ling (Poria), 10.5%
  • Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis), 10.5%
  • Bu Gu Zhi (Fructus Psoraleae), 5.3%
  • Tu Si Zi (Semen Cuscutae), 10.5%
  • Gou Qi Zi (Fructus Lycii), 10.5%

Note: This formula has the herb, Zhi He Shou Wu (Radix Polygoni Multiflori Praeparata), which is processed with black soybeans.