Brand: Evergreen Classic Formulas

Qi Ju Di Huang Wan 100 g


In Stock

Clinic Approval Needed

Adding to cart… The item has been added

Product Description

Qi Ju Di Huang Wan - Granules (100g)

Lycium Chrysanthemum & Rehmannia Formula

Subcategories & Applications

  • Tonic Formulas

Ingredients

  • Shu Di Huang (Radix Rehmanniae Prep), 27.6%
  • Shan Zhu Yu (Fructus Corni), 13.8%
  • Shan Yao (Rhizoma Dioscoreae), 13.8%
  • Fu Ling (Poria), 10.3%
  • Mu Dan Pi (Cortex Moutan), 10.3%
  • Ze Xie (Rhizoma Alismatis), 10.3%
  • Gou Qi Zi (Fructus Lycii), 6.9%
  • Ju Hua (Flos Chrysanthemi), 6.9%