Brand: Evergreen Classic Formulas

Ren Shen Yang Rong Tang (Ren Shen Yang Ying Tang) 100 c


In Stock

Clinic Approval Needed

Adding to cart… The item has been added

Product Description

Ren Shen Yang Rong Tang (Ren Shen Yang Ying Tang) - Capsules (100 count)

Ginseng & Rehmannia Combination

Subcategories & Applications

 • Tonic Formulas

Ingredients

 • Bai Shao (Radix Paeoniae Alba), 12.1%
 • Ren Shen (Rx/Rz Ginseng), 7.6%
 • Bai Zhu (Rhizoma Atractylodis Macro), 7.6%
 • Huang Qi (Radix Astragali), 7.6%
 • Zhi Gan Cao (Rx/Rz Glycyrrhizae Prep), 7.6%
 • Chen Pi (Pericarpium Citri Reticulatae), 7.6%
 • Gui Xin (Cortex Rasus Cinnamomi), 7.6%
 • Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis), 7.6%
 • Shu Di Huang (Radix Rehmanniae Prep), 6.1%
 • Wu Wei Zi (Fructus Schisandrae Chinensis), 6.1%
 • Fu Ling (Poria), 6.1%
 • Sheng Jiang (Rz Zingiberis Recens), 9.1%
 • Da Zao (Hong) (Fructus Jujubae), 3%
 • Yuan Zhi (Radix Polygalae), 4.5%