Brand: Evergreen Classic Formulas

Tian Wang Bu Xin Dan 100 g


In Stock

Clinic Approval Needed

Adding to cart… The item has been added

Product Description

Tian Wang Bu Xin Dan - Granules (100g)

Ginseng & Zizyphus Formula

Subcategories & Applications

 • Shen-Calming Formulas

Ingredients

 • Di Huang (Sheng) (Radix Rehmanniae), 30.8%
 • Ren Shen (Rx/Rz Ginseng), 3.8%
 • Fu Ling (Poria), 3.8%
 • Yuan Zhi (Radix Polygalae), 3.8%
 • Wu Wei Zi (Fructus Schisandrae Chinensis), 7.7%
 • Xuan Shen (Radix Scrophulariae), 3.8%
 • Bai Zi Ren (Semen Platycladi), 7.7%
 • Jie Geng (Radix Platycodonis), 3.8%
 • Tian Dong (Radix Asparagi), 7.7%
 • Dan Shen (Rx/Rz Salviae Miltiorrhizae), 3.8%
 • Suan Zao Ren (Semen Ziziphi Spinosae), 7.7%
 • Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis), 7.7%
 • Mai Dong (Radix Ophiopogonis), 7.7%

Note: This formula has the herb, Bai Zi Ren (Semen Platycladi), which is a tree nut.