Brand: Evergreen Classic Formulas

Wu Zhu Yu Tang 100 g


In Stock

Clinic Approval Needed

Adding to cart… The item has been added

Product Description

Wu Zhu Yu Tang - Granules (100g)

Evodia Combination

Subcategories & Applications

  • Interior-Warming Formulas

Ingredients

  • Wu Zhu Yu (Fructus Evodiae), 27.8%
  • Sheng Jiang (Rz Zingiberis Recens), 33.3%
  • Da Zao (Hong) (Fructus Jujubae), 22.2%
  • Ren Shen (Rx/Rz Ginseng), 16.7%