Brand: Evergreen Classic Formulas

Xin Yi Qing Fei Tang (Yin) 100 c


In Stock

Clinic Approval Needed

Adding to cart… The item has been added

Product Description

Xin Yi Qing Fei Tang (Yin) - Capsules (100 count)

Magnolia & Gypsum Combination

Subcategories & Applications

 • Exterior-Releasing Formulas

Ingredients

 • Huang Qin (Radix Scutellariae), 11.8%
 • Zhi Zi (Fructus Gardeniae), 11.8%
 • Mai Dong (Radix Ophiopogonis), 11.8%
 • Bai He (Bulbus Lilii), 11.8%
 • Zhi Mu (Rhizoma Anemarrhenae), 11.8%
 • Shi Gao (Gypsum Fibrosum), 11.8%
 • Xin Yi (Flos Magnoliae), 7.8%
 • Sheng Ma (Rhizoma Cimicifugae), 3.9%
 • Pi Pa Ye (Folium Eriobotryae), 11.8%
 • Gan Cao (Rx/Rz Glycyrrhizae), 5.9%