Brand: Evergreen Classic Formulas

You Gui Wan 100 g


In Stock

Clinic Approval Needed

Adding to cart… The item has been added

Product Description

You Gui Wan - Granules (100g)

Eucommia & Rehmannia Formula

Subcategories & Applications

 • Tonic Formulas

Ingredients

 • Shu Di Huang (Radix Rehmanniae Prep), 24.6%
 • Shan Zhu Yu (Fructus Corni), 12.3%
 • Shan Yao (Rhizoma Dioscoreae), 12.3%
 • Gou Qi Zi (Fructus Lycii), 12.3%
 • Tu Si Zi (Semen Cuscutae), 12.3%
 • Du Zhong (Cortex Eucommiae), 12.3%
 • Fu Zi (Zhi) (Radix Aconiti Lateralis Prep), 6.1%
 • Rou Gui (Cortex Cinnamomi), 6.1%
 • Lu Jiao Jiao (Colla Cornus Cervi), 0.9%
 • Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis), 0.9%

Note: This formula has the herb, Lu Jiao Jiao (Colla Cornus Cervi), which is processed with soya-bean oil.