Brand: Evergreen Classic Formulas

Zhi Gan Cao Tang 100 c


In Stock

Clinic Approval Needed

Adding to cart… The item has been added

Product Description

Zhi Gan Cao Tang - Capsules (100 count)

Licorice Combination

Subcategories & Applications

  • Tonic Formulas

Ingredients

  • Di Huang (Sheng) (Radix Rehmanniae), 38.1%
  • Mai Dong (Radix Ophiopogonis), 7.9%
  • Zhi Gan Cao (Rx/Rz Glycyrrhizae Prep), 9.5%
  • Sheng Jiang (Rz Zingiberis Recens), 7.9%
  • Gui Zhi (Ramulus Cinnamomi), 7.9%
  • Huo Ma Ren (Fructus Cannabis), 9.5%
  • Da Zao (Hong) (Fructus Jujubae), 9.5%
  • Ren Shen (Rx/Rz Ginseng), 4.8%
  • E Jiao (Colla Corii Asini), 4.8%

Note: This formula has the herb, E Jiao (Colla Corii Asini), which is processed in soya-bean oil.