Brand: Evergreen Collection Formulas

Kidney Tonic (Yin) 100 g


In Stock

Clinic Approval Needed

Adding to cart… The item has been added

Product Description

Kidney Tonic (Yin) - Granules (100g)

Subcategories & Applications

 • Specialty Formula / Endocrine Support

TCM Functions

 • Tonifies Kidney yin
 • Restores Kidney jing (essence)

Ingredients

 • Shu Di Huang (Radix Rehmanniae Praeparata)
 • Shan Yao (Rhizoma Dioscoreae)
 • Gou Qi Zi (Fructus Lycii)
 • Shan Zhu Yu (Fructus Corni)
 • Nu Zhen Zi (Fructus Ligustri Lucidi)
 • Tu Si Zi (Semen Cuscutae)
 • Lu Jiao Shuang (Cornu Cervi Degelatinatum)
 • Gui Ban Jiao (Gelatinum Plastrum Testudinis)
 • Fu Ling (Poria)
 • Huang Jing (Rhizoma Polygonati)
 • Niu Xi (Huai) (Radix Achyranthis Bidentatae)
 • Gan Cao (Rx/Rz Glycyrrhizae)

Note: This formula has the herb, Gui Ban Jiao (Gel Plastrum Testudinis), which is processed with soya-bean oil.