Brand: Bio Essence Health Science

He Shou Wu Wan 100 cap


In Stock

$19.50
Adding to cart… The item has been added

Product Description

He Shou Wu Wan Capsules

Unit Size: 100 caps

Dosage: 6 caps/3x daily

Potency: 5:1 extract granules encapsulated

Actions: Replenishes Blood and is a very popular tonic formula for the Kidneys and Liver.

Pattern: Deficiency of Kidneys and Liver blood

Channels Entered: Liver; Kidney

English name: Polygonum Combination Granules

Description

Replenishes Blood and is a very popular tonic formula for the Kidneys and Liver.*

Ingredients

 • Polygonum Multiflorum (He Shou Wu) 41.10%
 • Siegesbeckia Herba (Xi Xian Cao) 8.60%
 • Cuscuta Semen (Tu Si Zi) 8.60%
 • Rosa Laevigata Fructus (Jin Ying Zi) 7.50%
 • Morus Fructus (Sang Shen) 7.50%
 • Eclipta Herba (Han Lian Cao) 5.00%
 • Ligusticum Fructus (Nyu Zhen Zi) 4.00%
 • Morus Folium (Sang Ye) 4.00%
 • Psoralea Semen (Bu Gu Zhi) 4.00%
 • Achyranthes Radix (Huai Niu Xi) 4.00%
 • Rehmannia Radix - Prepared (Shu Di Huang) 2.00%
 • Lonicera Flos (Jin Yin Hua) 2.00%
 • Sesami Semen (Hei Zi Ma) 1.70%