Product Description

Golden Qi, 60 caps

Unit Size: 60 (9:1 extract) caps

Potency: 10:1 (average) 500mg

Properties: This formula can be effective within 1-2 days of beginning administration. For more phlegm dampness, add Er Chen Wan. If enduring heat has damaged yin fluids, add Sha Shen Mai Men Dong Tang or Bai He Gu Jin Wan as needed. If enduring phlegm congestion

Contraindications: Cold, damp phlegm

Chinese Symptomology: Chuan ke (panting and coughing);Xiao chuan (wheezing and panting);Chuan xi (dyspnea);Ke sou (coughing)

Western Symptomology: Chronic cough;Chronic asthmatic wheezing;Chronic asthma

Actions: Clears lung heat and transforms phlegm, resolves depression and rectifies the qi, fortifies the spleen and supplements the qi, levels panting and stops cough.

Pattern: Phlegm heat with an underlying liver-spleen disharmony or a shao yang aspect pattern.

Chinese name: Zhi Sou San He Xiao Chai Hu Tang Jia Jian, 60 caps

English name: Golden Qi, 60 caps

Description

This formula is for the treatment of chronic cough and chronic panting and wheezing manifesting as phlegm heat with either an underlying liver-spleen disharmony or a shao yang aspect pattern. This formula is a modified combination of Zhi Sou San and Xiao Chai Hu Tang.

Ingredients

Chai Hu; Zi Wan; Bai Qian; Bai Bu; Dang Shen; Jie Geng; Sang Bai Pi; Fu Ling; Da Zao; Ban Xia; Chen Pi; Huang Qin; Zi Su Ye; Sheng Jiang; Gan Cao