Brand: Evergreen Classic Formulas

Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang (without Da Huang) 100 g


In Stock

Clinic Approval Needed

Adding to cart… The item has been added

Product Description

Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang (w/o Da Huang) - Granules (100g)

Bupleurum & Dragon Bone Combination (Minus Rhubarb)

Subcategories & Applications

 • Shen-Calming Formulas

Ingredients

 • Da Zao (Hong) (Fructus Jujubae), 8.3%
 • Chai Hu (Radix Bupleuri), 20.8%
 • Long Gu (Os Draconis), 8.3%
 • Sheng Jiang (Rz Zingiberis Recens), 8.3%
 • Ren Shen (Rx/Rz Ginseng), 8.3%
 • Fu Ling (Poria), 8.3%
 • Huang Qin (Radix Scutellariae), 8.3%
 • Mu Li (Concha Ostreae), 8.3%
 • Gui Zhi (Ramulus Cinnamomi), 8.3%
 • Ban Xia (Rhizoma Pinelliae), 12.5%

Note: This formula has the herb, Mu Li (Concha Ostreae), which is a mollusk shellfish.