Brand: Evergreen Classic Formulas

Chuan Xiong Cha Tiao San 100 c


In Stock

Clinic Approval Needed

Adding to cart… The item has been added

Product Description

Chuan Xiong Cha Tiao San - Capsules (100 count)

Cnidium & Tea Formula

Subcategories & Applications

  • Wind-Expelling Formulas

Ingredients

  • Bo He (Herba Menthae), 29.1%
  • Chuan Xiong (Rhizoma Chuanxiong), 14.5%
  • Jing Jie (Herba Schizonepetae), 14.5%
  • Fang Feng (Radix Saposhnikoviae), 5.5%
  • Qiang Huo (Rz/Rx Notopterygii), 7.3%
  • Bai Zhi (Radix Angelicae Dahuricae), 7.3%
  • Gan Cao (Rx/Rz Glycyrrhizae), 7.3%
  • Cha Ye (Folium Camelliae), 7.3%
  • Xiang Fu (Rhizoma Cyperi), 7.3%