Brand: Evergreen Classic Formulas

Dang Gui Yin Zi 100 c


In Stock

Clinic Approval Needed

Adding to cart… The item has been added

Product Description

Dang Gui Yin Zi - Capsules (100 count)

Tangkuei & Tribulus Combination

Subcategories & Applications

 • Wind-Expelling Formulas

Ingredients

 • Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis), 10%
 • Di Huang (Sheng) (Radix Rehmanniae), 10%
 • Bai Shao (Radix Paeoniae Alba), 10%
 • Chuan Xiong (Rhizoma Chuanxiong), 10%
 • Zhi He Shou Wu (Radix Polygoni Multiflori Prep), 5%
 • Jing Jie (Herba Schizonepetae), 10%
 • Fang Feng (Radix Saposhnikoviae), 10%
 • Ji Li (Fructus Tribuli), 10%
 • Huang Qi (Radix Astragali), 5%
 • Gan Cao (Rx/Rz Glycyrrhizae), 5%
 • Sheng Jiang (Rz Zingiberis Recens), 15%

Note: This formula has the herb, Zhi He Shou Wu (Radix Polygoni Multiflori Praeparata), which is processed with black soybeans.