Brand: Evergreen Classic Formulas

Fang Ji Huang Qi Tang 100 c


In Stock

Clinic Approval Needed

Adding to cart… The item has been added

Product Description

Fang Ji Huang Qi Tang - Capsules (100 count)

Stephania & Astragalus Combination

Subcategories & Applications

  • Damp-Dispelling Formulas

Ingredients

  • Fang Ji (Radix Stephaniae Tetrandrae), 26.7%
  • Huang Qi (Radix Astragali), 26.7%
  • Bai Zhu (Rhizoma Atractylodis Macro), 20.0%
  • Zhi Gan Cao (Rx/Rz Glycyrrhizae Prep), 13.3%
  • Sheng Jiang (Rz Zingiberis Recens), 6.7%
  • Da Zao (Hong) (Fructus Jujubae), 6.7%