Brand: Evergreen Classic Formulas

Fu Tu Dan 100 c


In Stock

Clinic Approval Needed

Adding to cart… The item has been added

Product Description

Fu Tu Dan - Capsules (100 count)

Hoelen & Cuscuta Formula

Subcategories & Applications

  • Astringent Formulas

Ingredients

  • Tu Si Zi (Semen Cuscutae), 35.1%
  • Wu Wei Zi (Fructus Schisandrae Chinensis), 23.7%
  • Shan Yao (Rhizoma Dioscoreae), 17.5%
  • Fu Ling (Poria), 11.8%
  • Shi Lian Rou (Fructus Nelumbinis), 11.8%