Brand: Evergreen Classic Formulas

Gan Lu Yin 100 g


In Stock

Clinic Approval Needed

Adding to cart… The item has been added

Product Description

Gan Lu Yin - Granules (100g)

Sweet Combination

Subcategories & Applications

  • Heat-Clearing Formulas

Ingredients

  • Di Huang (Sheng) (Radix Rehmanniae), 11.1%
  • Shu Di Huang (Radix Rehmanniae Prep), 11.1%
  • Tian Dong (Radix Asparagi), 11.1%
  • Mai Dong (Radix Ophiopogonis), 11.1%
  • Zhi Qiao (Fructus Aurantii), 11.1%
  • Yin Chen (Herba Artemisiae Scopariae), 11.1%
  • Zhi Gan Cao (Rx/Rz Glycyrrhizae Prep), 11.1%
  • Pi Pa Ye (Folium Eriobotryae), 11.1%
  • Huang Qin (Radix Scutellariae), 11.1%