Brand: Evergreen Classic Formulas

Jing Fang Bai Du San 100 g


In Stock

Clinic Approval Needed

Adding to cart… The item has been added

Product Description

Jing Fang Bai Du San - Granules (100g)

Schizonepeta & Siler Formula

Subcategories & Applications

 • Formulas that Treat Abscesses and Sores

Ingredients

 • Fang Feng (Radix Saposhnikoviae), 8.5%
 • Jing Jie (Herba Schizonepetae), 8.5%
 • Qiang Huo (Rz/Rx Notopterygii), 8.5%
 • Du Huo (Radix Angelicae Pubescentis), 8.5%
 • Chai Hu (Radix Bupleuri), 8.5%
 • Qian Hu (Radix Peucedani), 8.5%
 • Jie Geng (Radix Platycodonis), 8.5%
 • Zhi Qiao (Fructus Aurantii), 8.5%
 • Chuan Xiong (Rhizoma Chuanxiong), 8.5%
 • Fu Ling (Poria), 8.5%
 • Sheng Jiang (Rz Zingiberis Recens), 8.5%
 • Gan Cao (Rx/Rz Glycyrrhizae), 4.2%
 • Bo He (Herba Menthae), 2.8%