Brand: Evergreen Classic Formulas

Liu Jun Zi Tang 100 c


In Stock

Clinic Approval Needed

Adding to cart… The item has been added

Product Description

Liu Jun Zi Tang - Capsules (100 count)

Major Six Herb Combination

Subcategories & Applications

  • Tonic Formulas

Ingredients

  • Ren Shen (Rx/Rz Ginseng), 16.7%
  • Bai Zhu (Rhizoma Atractylodis Macro), 16.7%
  • Fu Ling (Poria), 16.7%
  • Ban Xia (Rhizoma Pinelliae), 16.7%
  • Zhi Gan Cao (Rx/Rz Glycyrrhizae Prep), 8.3%
  • Chen Pi (Pericarpium Citri Reticulatae), 8.3%
  • Sheng Jiang (Rz Zingiberis Recens), 8.3%
  • Da Zao (Hong) (Fructus Jujubae), 8.3%