Brand: Evergreen Classic Formulas

Long Dan Xie Gan Tang 100 c


In Stock

Clinic Approval Needed

Adding to cart… The item has been added

Product Description

Long Dan Xie Gan Tang - Capsules (100 count)

Gentiana Combination

Subcategories & Applications

 • Heat-Clearing Formulas

Ingredients

 • Long Dan (Rx/Rz Gentianae), 15.4%
 • Chai Hu (Radix Bupleuri), 15.4%
 • Ze Xie (Rhizoma Alismatis), 15.4%
 • Che Qian Zi (Semen Plantaginis), 7.7%
 • Mu Tong (Caulis Akebiae), 7.7%
 • Di Huang (Sheng) (Radix Rehmanniae), 7.7%
 • Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis), 7.7%
 • Zhi Zi (Fructus Gardeniae), 7.7%
 • Huang Qin (Radix Scutellariae), 7.7%
 • Gan Cao (Rx/Rz Glycyrrhizae), 7.7%