Brand: Evergreen Classic Formulas

Ma Xing Gan Shi Tang 100 c


In Stock

Clinic Approval Needed

Adding to cart… The item has been added

Product Description

Ma Xing Gan Shi Tang - Capsules (100 count)

Mahuang & Apricot Seed Combination

Subcategories & Applications

  • Exterior-Releasing Formulas

Ingredients

  • Shi Gao (Gypsum Fibrosum), 40%
  • Ku Xing Ren (Semen Armeniacae Am), 13%
  • Zhi Gan Cao (Rx/Rz Glycyrrhizae Prep), 12%
  • Hou Po (Cortex Magnoliae Officinalis), 10%
  • Zhi Qiao (Fructus Aurantii), 6%
  • Sang Bai Pi (Cortex Mori), 11%
  • Yu Xing Cao (Herba Houttuyniae), 8%

Note: This formula has the herb, Ku Xing Ren (Semen Armeniacae Amarum), which is a tree nut.