Brand: Evergreen Classic Formulas

Shen Ling Bai Zhu San 100 g


In Stock

Clinic Approval Needed

Adding to cart… The item has been added

Product Description

Shen Ling Bai Zhu San - Granules (100g)

Ginseng & Atractylodes Formula

Subcategories & Applications

 • Tonic Formulas

Ingredients

 • Bai Zhu (Rhizoma Atractylodis Macro), 12.1%
 • Ren Shen (Rx/Rz Ginseng), 12.1%
 • Shan Yao (Rhizoma Dioscoreae), 12.1%
 • Bai Bian Dou (Semen Lablab Album), 9.3%
 • Lian Zi (Semen Nelumbinis), 6%
 • Fu Ling (Poria), 12.1%
 • Gan Cao (Rx/Rz Glycyrrhizae), 12.1%
 • Yi Yi Ren (Semen Coicis), 6%
 • Sha Ren (Fructus Amomi), 6%
 • Jie Geng (Radix Platycodonis), 6%
 • Da Zao (Hong) (Fructus Jujubae), 6%