Brand: Evergreen Classic Formulas

Shi Quan Da Bu Tang 100 c


In Stock

Clinic Approval Needed

Adding to cart… The item has been added

Product Description

Shi Quan Da Bu Tang - Capsules (100 count)

Ginseng & Tangkuei Ten Combination

Subcategories & Applications

 • Tonic Formulas

Ingredients

 • Ren Shen (Rx/Rz Ginseng), 8.6%
 • Shu Di Huang (Radix Rehmanniae Prep), 8.6%
 • Huang Qi (Radix Astragali), 8.6%
 • Bai Zhu (Rhizoma Atractylodis Macro), 8.6%
 • Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis), 8.6%
 • Bai Shao (Radix Paeoniae Alba), 8.6%
 • Rou Gui (Cortex Cinnamomi), 8.6%
 • Chuan Xiong (Rhizoma Chuanxiong), 8.6%
 • Fu Ling (Poria), 8.6%
 • Zhi Gan Cao (Rx/Rz Glycyrrhizae Prep), 8.6%
 • Sheng Jiang (Rz Zingiberis Recens), 8.6%
 • Da Zao (Hong) (Fructus Jujubae), 5.7%