Brand: Evergreen Classic Formulas

Shu Gan Tang 100 g


In Stock

Clinic Approval Needed

Adding to cart… The item has been added

Product Description

Shu Gan Tang - Granules (100g)

Bupleurum & Evodia Combination

Subcategories & Applications

 • Harmonizing Formulas

Ingredients

 • Chai Hu (Radix Bupleuri), 15%
 • Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis), 15%
 • Huang Lian (Rhizoma Coptidis), 15%
 • Tao Ren (Semen Persicae), 10%
 • Qing Pi (Pericarpium Citri Viride), 10%
 • Zhi Qiao (Fructus Aurantii), 10%
 • Bai Shao (Radix Paeoniae Alba), 7.5%
 • Chuan Xiong (Rhizoma Chuanxiong), 7.5%
 • Hong Hua (Flos Carthami), 5%
 • Wu Zhu Yu (Fructus Evodiae), 5%

Note: This formula has the herb, Tao Ren (Semen Persicae), which is a tree nut.