Brand: Evergreen Classic Formulas

Suan Zao Ren Tang 100 g


In Stock

Clinic Approval Needed

Adding to cart… The item has been added

Product Description

Suan Zao Ren Tang - Granules (100g)

Zizyphus Combination

Subcategories & Applications

  • Shen-Calming Formulas

Ingredients

  • Suan Zao Ren (Semen Ziziphi Spinosae), 55.6%
  • Fu Ling (Poria), 18.5%
  • Chuan Xiong (Rhizoma Chuanxiong), 11.1%
  • Gan Cao (Rx/Rz Glycyrrhizae), 3.7%
  • Zhi Mu (Rhizoma Anemarrhenae), 11.1%