Brand: Evergreen Classic Formulas

Xian Fang Huo Ming Yin (Zhen Ren Huo Ming Yin) 100 g


In Stock

Clinic Approval Needed

Adding to cart… The item has been added

Product Description

Xian Fang Huo Ming Yin (Zhen Ren Huo Ming Yin) - Granules (100g)

Angelica & Mastic Combination

*Note: This formula has the same ingredients and functions as Zhen Ren Huo Ming Yin, with just a change in the herb percentage.

Subcategories & Applications

 • Formulas that Treat Abscesses and Sores

Ingredients

 • Jin Yin Hua (Flos Lonicerae Japonicae), 21.7%
 • Bai Zhi (Radix Angelicae Dahuricae), 8.7%
 • Gan Cao (Rx/Rz Glycyrrhizae), 8.7%
 • Zhe Bei Mu (Bulbus Fritillariae Thun), 8.7%
 • Tian Hua Fen (Radix Trichosanthis), 8.7%
 • Ru Xiang (Gummi Olibanum), 8.7%
 • Chen Pi (Pericarpium Citri Reticulatae), 10.9%
 • Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis), 10.9%
 • Fang Feng (Radix Saposhnikoviae), 4.3%
 • Mo Yao (Myrrha), 4.3%
 • Zao Jiao Ci (Spina Gleditsiae), 4.3%