Brand: Evergreen Classic Formulas

Xiang Sha Yang Wei Tang 100 c


In Stock

Clinic Approval Needed

Adding to cart… The item has been added

Product Description

Xiang Sha Yang Wei Tang - Capsules (100 count)

Cyperus & Cluster Combination

Subcategories & Applications

 • Tonic Formulas

Ingredients

 • Bai Zhu (Rhizoma Atractylodis Macro), 11.5%
 • Fu Ling (Poria), 11.5%
 • Cang Zhu (Rhizoma Atractylodis), 7.7%
 • Hou Po (Cortex Magnoliae Officinalis), 7.7%
 • Chen Pi (Pericarpium Citri Reticulatae), 7.7%
 • Xiang Fu (Rhizoma Cyperi), 7.7%
 • Dou Kou (Fructus Amomi Rotundus), 7.7%
 • Ren Shen (Rx/Rz Ginseng), 7.7%
 • Sheng Jiang (Rz Zingiberis Recens), 7.7%
 • Mu Xiang (Radix Aucklandiae), 5.8%
 • Sha Ren (Fructus Amomi), 5.8%
 • Gan Cao (Rx/Rz Glycyrrhizae), 5.8%
 • Da Zao (Hong) (Fructus Jujubae), 5.8%