Brand: Evergreen Classic Formulas

Xiao Chai Hu Tang 100 g


In Stock

Clinic Approval Needed

Adding to cart… The item has been added

Product Description

Xiao Chai Hu Tang - Granules (100g)

Minor Bupleurum Combination

Subcategories & Applications

  • Harmonizing Formulas

Ingredients

  • Chai Hu (Radix Bupleuri), 29.6%
  • Ban Xia (Rhizoma Pinelliae), 18.5%
  • Huang Qin (Radix Scutellariae), 11.1%
  • Ren Shen (Rx/Rz Ginseng), 11.1%
  • Zhi Gan Cao (Rx/Rz Glycyrrhizae Prep), 11.1%
  • Sheng Jiang (Rz Zingiberis Recens), 11.1%
  • Da Zao (Hong) (Fructus Jujubae), 7.4%