Brand: Evergreen Classic Formulas

Xiao Qing Long Tang 100 g


In Stock

Clinic Approval Needed

Adding to cart… The item has been added

Product Description

Xiao Qing Long Tang - Granules (100g)

Minor Blue Dragon Combination

Subcategories & Applications

 • Exterior-Releasing Formulas

Ingredients

 • Ban Xia (Rhizoma Pinelliae), 10%
 • Ku Xing Ren (Semen Armeniacae Am), 7%
 • Bai Shao (Radix Paeoniae Alba), 13%
 • Gan Jiang (Rhizoma Zingiberis), 13%
 • Zhi Gan Cao (Rx/Rz Glycyrrhizae Prep), 9%
 • Gui Zhi (Ramulus Cinnamomi), 13%
 • Wu Wei Zi (Fructus Schisandrae Chinensis), 6%
 • Fang Feng (Radix Saposhnikoviae), 9%
 • Hou Po (Cortex Magnoliae Officinalis), 6%
 • Jie Zi (Semen Sinapis), 14%

Note: This formula has the herb, Ku Xing Ren (Semen Armeniacae Amarum), which is a tree nut.