Brand: Evergreen Classic Formulas

Yang Xin Tang 100 g


In Stock

Clinic Approval Needed

Adding to cart… The item has been added

Product Description

Yang Xin Tang - Granules (100g)

Astragalus & Zizyphus Combination

Subcategories & Applications

 • Shen-Calming Formulas

Ingredients

 • Zhi Huang Qi (Radix Astragali Prep), 9.1%
 • Fu Ling (Poria), 9.1%
 • Fu Shen (Poria Paradicis), 9.1%
 • Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis), 9.1%
 • Chuan Xiong (Rhizoma Chuanxiong), 9.1%
 • Ban Xia Qu (Rhizoma Pinelliae Massa Fermentata), 9.1%
 • Bai Zi Ren (Semen Platycladi), 6.1%
 • Suan Zao Ren (Semen Ziziphi Spinosae), 6.1%
 • Wu Wei Zi (Fructus Schisandrae Chinensis), 6.1%
 • Yuan Zhi (Radix Polygalae), 6.1%
 • Ren Shen (Rx/Rz Ginseng), 6.1%
 • Rou Gui (Cortex Cinnamomi), 6.1%
 • Da Zao (Hong) (Fructus Jujubae), 3%
 • Zhi Gan Cao (Rx/Rz Glycyrrhizae Prep), 3%
 • Sheng Jiang (Rz Zingiberis Recens), 3%

Note: This formula has the herbs, Ban Xia Qu (Rhizoma Pinelliae Massa Fermentata), which contains wheat and gluten, and the herb, Bai Zi Ren (Semen Platycladi), which is a tree nut.