Brand: Evergreen Classic Formulas

Yi Guan Jian 100 g


In Stock

Clinic Approval Needed

Adding to cart… The item has been added

Product Description

Yi Guan Jian - Granules (100g)

Linking Decoction

Subcategories & Applications

  • Tonic Formulas

Ingredients

  • Di Huang (Sheng) (Radix Rehmanniae), 36.4%
  • Gou Qi Zi (Fructus Lycii), 13.6%
  • Bei Sha Shen (Radix Glehniae), 13.6%
  • Mai Dong (Radix Ophiopogonis), 13.6%
  • Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis), 13.6%
  • Chuan Lian Zi (Fructus Toosendan), 9.1%