Brand: Evergreen Collection Formulas

Calm ZZZ 100 g


In Stock

Clinic Approval Needed

Adding to cart… The item has been added

Product Description

Calm ZZZ - Granules (100g)

Subcategories & Applications

 • Stress Management / Shen Calming Formula / Sleep Support

TCM Functions

 • Calms the shen (spirit)
 • Regulates Liver qi
 • Tonifies the deficiencies

Ingredients

 • Suan Zao Ren (Semen Ziziphi Spinosae)
 • Bai Shao (Radix Paeoniae Alba)
 • Fu Shen (Poria Paradicis)
 • Shou Wu Teng (Caulis Polygoni Multiflori)
 • Xiang Fu (Rhizoma Cyperi)
 • Xiao Mai (Fructus Tritici)
 • Chai Hu (Radix Bupleuri)
 • Zhi Mu (Rhizoma Anemarrhenae)
 • He Huan Hua (Flos Albiziae)
 • Gou Teng (Ramulus Uncariae/Uncis)
 • Gan Cao (Rx/Rz Glycyrrhizae)
 • Da Zao (Fructus Jujubae)
 • Deng Xin Cao (Medulla Junci)

Note: This formula has the herb, Xiao Mai (Fructus Tritici), which contains wheat and gluten.