Brand: Evergreen Collection Formulas

Gentle Lax (Deficient) 100 g


In Stock

Clinic Approval Needed

Adding to cart… The item has been added

Product Description

Gentle Lax (Deficient) - Granules (100g)

Subcategories & Applications

 • Gastrointestinal Support

TCM Function

 • Moistens the intestines by nourishing yin and blood

Ingredients

 • Hou Po (Cortex Magnoliae Officinalis)
 • Jue Ming Zi (Semen Cassiae)
 • Tao Ren (Semen Persicae)
 • Ku Xing Ren (Semen Armeniacae Amarum)
 • Yu Li Ren (Semen Pruni)
 • Zhi Shi (Fructus Aurantii Immaturus)
 • Bai Zi Ren (Semen Platycladi)
 • Da Huang (Rx/Rz Rhei)
 • Mai Dong (Radix Ophiopogonis)
 • Xuan Shen (Radix Scrophulariae)
 • Bai Shao (Radix Paeoniae Alba)
 • Dang Gui Wei (Ext/Rx Angelicae Sinensis)
 • Zhi He Shou Wu (Radix Polygoni Multiflori Praeparata)

Note: This formula has the herbs, Tao Ren (Semen Persicae), Ku Xing Ren (Semen Armeniacae Amarum), Bai Zi Ren (Semen Platycladi), Yu Li Ren (Semen Pruni), which are tree nuts, and the herb, Zhi He Shou Wu (Radix Polygoni Multiflori Praeparata), which is processed with black soybeans.