Brand: Health Concerns

Enhance 420 capsules


In Stock

$87.90
Adding to cart… The item has been added

Product Description

Health Concerns Enhance Quan Yin Herbal Supplement

What Enhance is Best For

Enhance may be used for the following:
  • Supports normal immune function
  • Alleviates inflammation and pain

How Enhance Works

Enhance Serving Size

Five capsules, four times per day.

Enhance Ingredients

Ganoderma (Ling Zhi), Isatis extract (Ban Lan Gen and Da Qing Ye), Milletia extract (Ji Xue Teng), Astragalus (Huang Qi), Tremella (Bai Mu Er), Andrographis (Chuan Xin Lian), Lonicera (Jin Yin Hua), Aquilaria (Chen Xiang), Epimedium (Yin Yang Huo), Oldenlandia (Bai Hua She She Cao), Cistanche (Rou Cong Rong), Lycium fruit (Gou Qi Zi), Laminaria (Kun Bu), Tang-kuei (Dang Gui), Hu-chang (Hu Chang), American Ginseng (Xi Yang Shen), Schizandra (Wu Wei Zi), Ligustrum (Nu Zhen Zi), Atractylodes (Bai Zhu), Rehmannia (Shu Di Huang), Salvia (Dan Shen), Curcuma (Yu Jin), Viola (Zi Hua Di Ding), Citrus (Chen Pi), Peony (Bai Shao), Ho Show Wu (He Shou Wu), Eucommia (Du Zhong), Cardamon (Sha Ren), Licorice (Gan Cao)

Enhance Side Effects

There are no known side effects.

Enhance Where to Buy

Enhance product is available only from licensed healthcare professionals. Buy Enhance Online here at AcuAtlanta.net or our clinic.