Brand: Jade Dragon

Gui Pi Wan 200 teapills


Out of Stock

$21.00

Product Description

Jade Dragon Gui Pi Wan

Gui Pi Wan, also known as Tonify Spleen Formula, strengthens Spleen, tonifies Heart, nourishes Blood, and calms the Heart.

Name: Gui Pi Wan
Gui Pi Wan is also known as: Tonify Spleen Formula
Unit Size: 200 pills
Vendor: Nuherbs Co.
Product Line: Jade Dragon
Manufacturing Process: unavailable
Serving Size: 2-4 teapills 2 times a day

Gui Pi Wan contains these ingredients

Pin Yin English Percentage
Long Yan Rou Longan Fruit 14%
Yuan Zhi Polygala 14%
Bai Zhu Atractylodes (Alba) 14%
Dang Gui (Shen) Tangkuei 14%
Fu Ling Poria 14%
Suan Zao Ren Zizyphus 7%
Huang Qi (Bei) Astragalus Root 7%
Dang Shen Codonopsis 7%
Da Zao (Red) Jujube - dates(Red) 3%
Gan Cao Licorice 3%
Mu Xiang (Chuang)(Cultivated) Vladimiria (Cultivated) 3%