Brand: Jade Dragon

Zhi Bai Di Huang Wan 200 teapills


In Stock

$21.00
Adding to cart… The item has been added

Product Description

Jade Dragon Zhi Bai Di Huang Wan

Zhi Bai Di Huang Wan, also known as Menopause, is a Chinese herbal formula used to nourish the Yin and clear heat.

Name: Zhi Bai Di Huang Wan
Zhi Bai Di Huang Wan is also known as: Menopause
Wade Giles Name: Chih-Po-Ti-Huang-Wan
Unit Size: 200 pills
Vendor: Nuherbs Co.
Product Line: Jade Dragon
Manufacturing Process: unavailable
Serving Size: 2-4 teapills 2 times a day

Zhi Bai Di Huang Wan contains these ingredients

Pin Yin English Percentage
Shu Di Huang Rehmannia (Cooked) 28%
Shan Yao Dioscorea 14%
Shan Zhu Yu Cornus 14%
Ze Xie Alisma 10%
Fu Ling Poria 10%
Mu Dan Pi (Su) Moutan 10%
Huang Bai (Chuan) Phellodendron Bark 7%
Zhi Mu Anemarrhena 7%