Brand: Sun Ten Formulas

Gui Lu Er Xian Jiao 100 gm


In Stock

$84.20
Adding to cart… The item has been added

Product Description

Sun Ten Gui Lu Er Xian Jiao has been discontinued, please see products below for alternative suggestions.

About Sun Ten Gui Lu Er Xian Jiao (869)

Also known as Tortoise Shell & Deer Horn Formula

100 grams

Ingredients

Cornus Cervi (lu jiao), Plastrum Testudinis (gui ban), Fructus Lycii (gou qi zi), Radix Ginseng (ren shen).