Brand: Sun Ten Formulas

Shen Su Yin 100 gm


In Stock

$30.00
Adding to cart… The item has been added

Product Description

Sun Ten Shen Su Yin has been discontinued, please see products below for alternative suggestions.

About Sun Ten Shen Su Yin (356)

Also known as Ginseng & Perilla Combination

100 grams

Ingredients

Rhizoma Pinelliae praeparatum (zhi ban xia), Folium Perillae (zi su ye), Radix Puerariae (ge gen), Radix Peucedani (qian hu), Radix Ginseng (ren shen), Poria (fu ling), Pericarpium Citri reticulatae (chen pi), Fructus Aurantii (zhi ke), Radix Platycodonis (jie geng) Radix Glycyrrhizae (gan cao), Radix Vladimiriae (chuan mu xiang), Rhizoma Zingiberis recens (sheng jiang), Fructus Jujubae (da zao).