Brand: Sun Ten Pro Botanixx

Qing Gan 90 tablets


In Stock

MSRP: $28.60
Was: $28.60
Now: $25.15
( You save $3.45 )
Adding to cart… The item has been added

Product Description

Sun Ten Probotanixx Qing Gan (LD-477)

Qing Gan clears away heat and toxin, dispels wind-heat, and promotes blood circulation.

What Qing Gan is best for:

TCM Functions

  • Clears heat and toxin
  • Dispels wind-heat
  • Promotes blood circulation

Qing Gan Serving Size

4-6 tablets three times a day, before meals

Qing Gan Ingredients

Bupleurum Bupleuri Radix Chai Hu Tang-Kuei Angelicae Radix Dang Gui Peony Paeoniae Radix Shao Yao Cnidium Ligustici Rhizoma Chuan Xiong Rehmannia Rehmannia Radix Sheng Di Huang Scute Scutellariae Radix Huang Qin Coptis Coptidis Rhizoma Huang Lian Phellodendron Phellodendri Cortex Huang Bo Gardenia Gardeniae Fructus Zhi Zi Forsythia Forsythiae Fructus Lian Qiao Trichosanthes Trichosanthis Radix Gua Lou Gen Alisma Alismatis Rhizoma Ze Xie Mentha Menthae Herba Bo He Arctium Arctii Fructus Niu Bang Zi Platycodon Platycodi Radix Jie Geng Licorice Glycrrhizae Radix Gan Cao