Brand: Sun Ten Single Herbs

Jiang Xiang 100 gm


In Stock

$26.20
Adding to cart… The item has been added

Product Description

Acronychia / Jiang Xiang

Item: A3420

Ingredient: Acronychia heartwood (jiang zhen xiang), (Aronychiae lignum).