Brand: Sun Ten Single Herbs

Lung Wellness 60 capsules


In Stock

$33.60
Adding to cart… The item has been added

Product Description

Lung Wellness (60 caps)

Ingredients: Gypsum (shi gao), Bupleurum (chai hu), Poria (fu ling), Dioscorea (shan yao), Schizonepeta (jing jie), Siler (fang feng), Pogostemon (guang huo xiang), Apricot Seed (ku xing ren), Cinnamon Twigs (gui zhi), Alisma (ze xie), Polyporus (zhu ling), White Atractylodes (bai zhu), Pinellia (jiang ban xia), Fresh Ginger (sheng jiang), Aster (zi wan), Eriobotrya (pi pa ye), Belamcanda (she gan), Notopterygium (qiang huo), Scute (huang qin), Aurantium (zhi shi), Citrus Peel (chen pi), Baked Licorice (zhi gan cao).