Product Description

Change & Enrich, 180 caps

Unit Size: 180 (9:1 extract)

Potency: 10:1 (average) 500mg

Properties: This formula may be used long term if needed.

Chinese Symptomology: Qian hou jue jing zhu zheng (perimenopausal syndrome);Dao hou (night sweats);Bu mian (insomnia);Irritability;Depression;Hot flashes;Night sweats;Heart palpitations;Insomnia

Western Symptomology: Perimenopausal syndrome;Insomnia;Emotional Depression (menopausal)

Actions: Supplements the heart, spleen, liver, and kidneys, nourishes the blood and enriches yin, courses the liver and rectifies the qi, clears heat and resolves depression, calms the heart and quiets the spirit.

Pattern: Heart-spleen dual vacuity;Liver blood-Kidney yin vacuity with marked liver depression qi stagnation.

Chinese name: Geng Nian Dan Zhi Xiao Yao San

English name: Change & Enrich, 180 caps

Description

This formula is designed to support women with perimenopausal syndrome. It is different from Ultimate Immortals and Supplement Yin in that it addresses the needs of women with more liver depression qi stagnation than our other two formulas and more than most other products designed for menopausal women. This formula is a combination of Dan Zhi Xiao Yao San (Moutan & Gardenia Rambling Powder), Suan Zao Ren Tang (Zizyphus Spinosa Decoction), and Gan Mai Da Zao Tang (Licorice, Wheat & Red Dates Decoction) with additions and substractions.

Ingredients

Fu Shen; Suan Zao Ren; Ye Jiao Teng; Fu Xiao Mai; Da Zao; Wu Wei Zi; Lu Ti Cao; Chai Hu; Dang Gui; Chuan Xiong; Bai Shao; Bai Zhu; Sheng Di Huang; Mu Dan Pi; Zhi Zi; Zhi Mu; Yu Jin; Shan Zhu Yu; Gan Cao