Brand: Evergreen Classic Formulas

Ban Xia Xie Xin Tang 100 g


In Stock

Clinic Approval Needed

Adding to cart… The item has been added

Product Description

Ban Xia Xie Xin Tang - Granules (100g)

Pinellia Combination

Subcategories & Applications

  • Harmonizing Formulas

Ingredients

  • Ban Xia (Rhizoma Pinelliae), 25%
  • Huang Qin (Radix Scutellariae), 15%
  • Gan Jiang (Rhizoma Zingiberis), 15%
  • Ren Shen (Rx/Rz Ginseng), 15%
  • Da Zao (Hong) (Fructus Jujubae), 10%
  • Zhi Gan Cao (Rx/Rz Glycyrrhizae Prep), 15%
  • Huang Lian (Rhizoma Coptidis), 5%